تبلیغات
مردان خدا (شهدای دارالمومنین کاشان) mardanekhoda.ir - دبیرستان ماندگار امام خمینی کاشان

دبیرستان امام خمینی کاشان با 114 شهید دانش آموز در طول دفاع مقدس به دبیرستان ماندگار امام خمینی ملقب شد.


مراجع: منبع: کتاب ستاره های بهشتی ،